Specjalista Ds. Przygotowania Ofert I Kosztorysowania (Bid Preparation & Cost Estimate Specialist)

Thales Group Poznan , OH 44103

Posted 2 weeks ago

Location: Pozna, Poland

Thales people architect solutions that support 85 million mainline and suburban passenger journeys, worldwide, every day. Our Rail Signalling and Communication systems are used on metro lines across major cities, and 72,000 kms of route, 52,000 trains per day in 16 countries are controlled by our Traffic Management Systems. Together We deployed the first-ever nationwide ticketing system which processes over 50 million ticketing transactions in 100 cities daily.

Thales is a global leader in the field of providing security systems for surface transport, airspace, defense operations and electronic transactions. In the field of rail transport, Thales is one of the leading suppliers of railway automation systems and a leader in the implementation of ETCS by providing automation of railway traffic control while maintaining the maximum safety of transport, passengers and goods. In Poland, Thales effectively supports the development of rail networks as a leader in the field of railway automation and develops new areas of business by offering technologically advanced solutions for the army, the aviation industry, transport, telecommunications and the public sector.

Zakres obowizkw:

 • Udzia w zbieraniu i analizowaniu danych o przetargach zwizanych z przedmiotem dziaalnoci Spki lub Grupy Thales,
 • Analiza dokumentw przetargowych,
 • Przygotowywanie wycen (kosztorysw) na potrzeby ofert przetargowych oraz ofert w zakresie zmian wartoci realizowanych umw,
 • Kalkulacja i optymalizacja kosztw w ofertach Spki,
 • Udzia w przygotowywaniu kalkulacji,
 • Wsparcie w przygotowywaniu kompletnej oferty dla Klienta (w tym kosztorys/przedmiar robt/RCO/inne),
 • Udzia w negocjacjach zakresowych i cenowych z Klientem,
 • Budetowanie i raportowanie w zakresie spraw prowadzonych przez dzia.

Wymagania:

 • Wyksztacenie minimum rednie, preferowane wysze, techniczne,
 • Dowiadczenie zawodowe w przygotowaniu ofert dla brany technicznej, preferowane dowiadczenie w kalkulacji kosztw robt budowlanych w brany automatyki, ewentualnie inst. energetycznych lub inst. teletechnicznych lub robt torowych,
 • Znajomo norm i zasad kosztorysowania,
 • Znajomo zasad postpowa przetargowych,
 • Znajomo zagadnie materiaochonnoci i kosztochonnoci,
 • Umiejtno czytania dokumentacji technicznej,
 • Znajomo programw kosztorysowych,
 • Umiejtno analitycznego mylenia,
 • Dokadno, sumienno, rzetelno,
 • Mile widziane ukoczone szkolenie z zakresu PZP oraz szkolenie z zakresu FIDIC,
 • Znajomo obsugi komputera i MS Office co najmniej na poziomie redniozaawansowanym,
 • Znajomo jzyka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umow o prac,
 • Prac w midzynarodowym rodowisku,
 • Udzia w ciekawych projektach opartych o najnowoczeniejsze technologie,
 • Pakiet dodatkowych benefitw (szkolenia techniczne, prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny),
 • Moliwo podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Responsibilities:

 • Participation in collecting and analyzing data on bids related to the subject of business of the Company or the Thales Group,
 • Analysis of bid documents,
 • Preparation of valuations (cost estimates) for the needs of bid offers and changes in the value of contracts,
 • Calculation and optimization of costs in the Company's offers,
 • Participation in the preparation of the calculation,
 • Support in preparing a complete offer for the Client (including cost estimate/submission of works/RCO/other),
 • Participation in range and price negotiations with the Client,
 • Budgeting and reporting on matters handled by the department.

Requirement:

 • Minimum secondary education, preferably higher, technical,
 • Professional experience in preparing bids for the technical industry, preferred experience in calculating the costs of construction works in the automation industry, possibly energy or teletechnical or track-laying institutions,
 • Knowledge of the norms and principles of costing,
 • Knowledge of the rules of bidding procedures,
 • Knowledge of the issues of material and cost consumption,
 • Ability to read technical documentation,
 • Knowledge of costing programs,
 • The ability to think analytically,
 • Accuracy, conscientiousness, reliability,
 • Completed training in PZP and training in FIDIC are welcome,
 • Knowledge of computer and MS Office at least at an intermediate level,
 • Knowledge of the English language at least communicative.

We offer:

 • Employment under employment contract,
 • Work in an international environment,
 • Participation in interesting projects based on the latest technologies,
 • Package of additional benefits (technical training, private medical care, social fund),
 • Opportunities for qualification and professional development.

At Thales we provide CAREERS and not only jobs. With Thales employing 80,000 employees in 68 countries our mobility policy enables thousands of employees each year to develop their careers at home and abroad, in their existing areas of expertise or by branching out into new fields. Together we believe that embracing flexibility is a smarter way of working. Great journeys start here, apply now!

icon no score

See how you match
to the job

Find your dream job anywhere
with the LiveCareer app.
Mobile App Icon
Download the
LiveCareer app and find
your dream job anywhere
App Store Icon Google Play Icon
lc_ad

Boost your job search productivity with our
free Chrome Extension!

lc_apply_tool GET EXTENSION

Similar Jobs

Want to see jobs matched to your resume? Upload One Now! Remove
Specjalista Ds HR (Umowa Na Zastpstwo) / HR Specialist

Kronospan Holdings Ltd.

Posted 2 weeks ago

VIEW JOBS 10/9/2020 12:00:00 AM 2021-01-07T00:00 Opis stanowiska Nazwa stanowiska Specjalista ds. HR (umowa na zastępstwo) / HR Specialist Rodzaj kontraktu Inne Główne obowiązki * Prowadzenie procesów rekrutacyjnych; * Obsługa kadrowa pracowników; * Prowadzenie dokumentacji kadrowej (akta osobowe, umowy, świadectwa pracy, przygotowanie danych do list płac); * Współpraca z zewnętrznym działem płac; * Tworzenie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy. Oczekujemy * Doświadczenie w dziale personalnym na podobnym stanowisku; * Doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na stanowiska produkcyjne; * Gotowość do podjęcia współpracy w oparciu o umowę na zastępstwo (ok. pół roku); * Wykształcenie wyższe; * Mile widziana znajomość prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych; * Znajomość pakietu MS Office; * Mile widziana znajomość j. angielskiego; * Otwartość na nowe pomysły i zmiany. Oferujemy * Pracę pełną wyzwań w międzynarodowej organizacji; * Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego; * Pracę w zakładzie umiejscowionym w centrum miasta, tuż przy jeziorze Malta; * Wstępne szkolenia i stałe wsparcie podczas wdrażania do pracy; * Pełną poufność podczas procesu rekrutacyjnego. Link do eRecruitera: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=52dccd88f85340518feba4c6981bb1e7 Kronospan Holdings Ltd. Poznan OH

Specjalista Ds. Przygotowania Ofert I Kosztorysowania (Bid Preparation & Cost Estimate Specialist)

Thales Group